ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

I. Algemene informatie

1. Bedrijfsidentificatie

MISTER PISCINE SRL (BCE 0762.573.517), waarvan de maatschappelijke zetel en de plaats van vestiging gevestigd zijn op het volgende postadres:

B-7711 DOTTIGNIES, Boulevard des Alliés, 150.

Telefoonnummer:

00 32 56 94 28 00 (België)

00 33 3 74 09 86 03 (Frankrijk)

E-mailadres: contact@mister-piscine.com

2. Toepassing van deze voorwaarden op de bestelling van de klant

De klant verklaart dat hij/zij rechtsbevoegd is om een overeenkomst aan te gaan.

Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant zonder voorbehoud kennis te hebben genomen van de algemene verkoopvoorwaarden en deze te hebben aanvaard, dit principe onverminderd niet de bijzondere rechten die hem/haar in zijn hoedanigheid van consument zijn voorbehouden door de toepasselijke nationale wetgeving, die met name kan worden geraadpleegd op onze website https://www.mister-piscine.com.

Tenzij wij vooraf schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden de contractuele betrekkingen tussen de vennootschap en de klant uitsluitend beheerst door onze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere.

De eventuele ongeldigheid van een of meer bepalingen van onze algemene voorwaarden brengt niet de ongeldigheid van de overige bepalingen met zich mee.

Wij behouden ons het recht voor de inhoud van onze algemene voorwaarden te wijzigen. De klant wordt dus verondersteld deze te hebben geraadpleegd - of opnieuw te hebben geraadpleegd - vóór elke bestelling.

3. Herroepingsrecht

Met als enige uitzondering goederen

- die ofwel gemaakt zijn volgens de specificaties van de consument;

- ofwel duidelijk gepersonaliseerd zijn;

- ofwel snel verslechteren of  buiten datum aflopen,

 De klant beschikt over een herroepingsrecht binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen, met betrekking tot een overeenkomst op afstand die wordt beheerst door de artikelen VI.45 tot en met VI.53 van de wet van 21 december 2013 tot invoeging van de titel "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht.

De periode van veertien dagen gaat in op de dag waarop de klant de goederen fysiek in bezit neemt.

Bij uitzondering van dit beginsel begint de termijn pas te lopen

- de dag van de fysieke inontvangstneming van het laatste artikel in geval van een enkele bestelling, maar afzonderlijke leveringen;

- de dag van de fysieke inbezitneming van de laatste partij of het laatste stuk, indien het een artikel is dat uit meerdere partijen of stukken bestaat;

- de dag van de fysieke inontvangstneming van de eerste goederen, indien het overeenkomsten voor de geregelde levering van goederen over een bepaalde periode betreft.

Dit herroepingsrecht is niet van toepassing wanneer het betrokken product een membraan of liner is of om een op verzoek van de klant op maat gemaakt product.

Het besluit tot herroeping moet vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen door de onderneming zijn ontvangen door middel van een ondubbelzinnige verklaring of door gebruik te maken van het contactformulier dat beschikbaar is op onze website www.mister-piscine.com.

Het bedrijf zal daaromtrent onmiddellijk een ontvangstbevestiging sturen.

Zodra het herroepingsrecht geldig is uitgeoefend, zal de onderneming de ontvangen betalingen terugbetalen na recuperatie van de goederen die aan de klant waren geleverd.Onderstaande voor de ontvangde betalingen; de prijs van de genoemde goederen exclusief de verzendkosten, ervan uitgaande dat de goederen zijn geleverd volgens de voorwaarden van het contract (cf.: IV. Levering).

Deze restitutie moet uiterlijk plaatsvinden binnen veertien dagen na de datum waarop het besluit tot herroeping aan de onderneming is medegedeeld.

De onderneming is niet verplicht de door de klant veroorzaakte extra kosten te vergoeden indien deze laatste een andere dan de aangeboden en goedkopere standaardleveringswijze heeft gekozen.

De klant van zijn kant zal de rechtstreekse kosten dragen, tot volledige kwijting van de vennootschap, voor het terugzenden van de goederen naar deze vennootschap.

Alle terugzendingen worden geweigerd indien het product zich niet in de originele verpakking bevindt.

De maatschappij wijst ook alle verantwoordelijkheid af voor schade, diefstal of verlies bij terugzending.

II. Het aanbod - Onze producten

Onze aanbiedingen staan gedetailleerd op onze website www.mister-piscine.com.

Elk goed of elke dienst wordt er beschreven aan de hand van zijn voornaamste kenmerken, en voldoende nauwkeurig om de klant in staat te stellen voldoende kennis te hebben van het goed of de dienst waarvoor hij belangstelling heeft.

De illustraties zijn niet contractueel, maar zijn een getrouwe weergave op het moment dat de klant de site bezoekt.

Indien de offerte een vergissing bevat waarvan de klant noodzakelijkerwijs op de hoogte moet zijn geweest, is de offerte voor ons niet bindend en behouden wij ons het recht voor de offerte te wijzigen.

Alle aanbiedingen van goederen en diensten zijn geldig voor onbepaalde tijd totdat ze van onze website worden verwijderd of worden gewijzigd. Indien een aanbod een bepaalde geldigheidsduur heeft, wordt de aandacht van de klant daarop gevestigd door een uitdrukkelijke vermelding.

Om te waarborgen dat de klant volledig op de hoogte is van hetgeen waartoe hij zich in geval van aanvaarding verbindt, vermeldt het aanbod

- de totale prijs van het goed of de dienst inclusief BTW;

- de methode voor de berekening van de prijs wanneer de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden bepaald wegens de aard van het betrokken goed of de betrokken dienst;

- alle extra vervoers-, leverings- of portokosten en alle eventuele andere kosten, of althans de vermelding dat dergelijke kosten verschuldigd zijn indien zij redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend;

- de eventuele kosten van het gebruik van communicatietechnologie op afstand;

- de betalings-, leverings- en uitvoeringvoorwaarden;

- het tijdstip van de levering van de goederen of de verrichting van de dienst;

- het in punt I-3 besproken herroepingsrecht;

- het bestaan van een wettelijke garantie van conformiteit;

 - de voorwaarden voor beëindiging van de overeenkomst indien deze van onbepaalde duur is of automatisch wordt verlengd;

- de mogelijke minimumduur van de verplichtingen van de consument in geval van een overeenkomst van onbepaalde duur of een automatisch verlengbare overeenkomst.

III. De bestelling - De verplichting tot betaling

1. Voorafgaand een eerste bestelling is de koper verplicht zich te registreren.

In de rubriek "mijn account" moet hij/zij zijn/haar naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer vermelden.

Hij kiest dan een klantidentificatie en een wachtwoord dat strikt persoonlijk blijft. Voor elke nieuwe bestelling moet de klant de login en het wachtwoord invoeren.

Na identificatie kan de klant het (de) product(en) van zijn keuze selecteren.

2. De geselecteerde producten worden vermeld in de rubriek "mijn mandje".

De klant kan alle wijzigingen aanbrengen die hij wenst tot op het ogenblik van de verzending van zijn aanvaarding.

Hij wordt pas uitgenodigd zijn bestelling te bevestigen nadat hij deze naar behoren heeft gecontroleerd en kennis heeft genomen van de algemene verkoopvoorwaarden en deze heeft aanvaard.

De klant kiest vervolgens de wijze van betaling.

3. De goederen en diensten worden verkocht tegen de prijs die geldt op de datum van aankoop, uitgedrukt in euro en inclusief BTW.

4. Wij valideren de bestelling pas na ontvangst van de volledige prijs, d.w.z. na aanvaarding van de betaling door de bankbetalingscentra.

De klant zal de mogelijkheid hebben om te betalen met kredietkaart, bankoverschrijving of via bankkaart.

5. Indien geen voorafgaande betaling is gevraagd en de klant de bestelling annuleert, tenzij het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, zullen wij de klant een vergoeding van 25% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs aanrekenen, onverminderd het recht om een hoger bedrag te eisen als vergoeding voor de volledige geleden schade.

 

6. Hierbij wordt gespecificeerd dat wij nooit instaan voor de installatie van de aangekochte goederen of diensten, deze blijft volledig ten laste van de klant.

IV. De levering

1. Na validatie van de bestelling verbinden wij ons ertoe, onder voorbehoud van beschikbaarheid en aanbod, het product binnen achtenveertig werkuren aan een vervoerder te leveren, tenzij een andere specifieke termijn is overeengekomen.

2. De levering geschiedt op het adres dat de klant bij zijn bestelling heeft opgegeven en die als enige verantwoordelijk is voor de aldus meegedeelde informatie.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor leveringsmoeilijkheden, in het bijzonder die welke het gevolg zijn van het verstrekken van onjuiste informatie en in dit geval zullen de door de vervoerder geëiste extra kosten automatisch aan de klant worden doorberekend.

Aan onze leveringsplicht wordt geacht te zijn voldaan bij de eerste aanbieding - of poging tot aanbieding - aan de klant door de vervoerder.

Alle leveringen gebeuren aan de ingang van de bestemming of naast de vrachtwagen. Alle andere specifieke leveringsregelingen moeten vooraf aan ons worden aangevraagd en bevestigt.

In dat geval zullen alle extra kosten in verband met deze bijzonderheid extra aan de klant in rekening worden gebracht.

3. De kosten van levering zijn aangegeven in ons aanbod.

Voor alle bestellingen onder de 150.00 €, worden ze volledig aangerekend aan de klant.

Boven dit bedrag worden zij aangeboden voor alle leveringen in de Benelux en in continentaal Frankrijk, met uitzondering van op maat gemaakte producten (zoals de afdekzeilen) en, in voorkomend geval, bepaalde chemische producten waarvoor bijzondere transportvoorschriften gelden.

4. Het verloop van de bestelling en het verloop van het transport kan door de klant worden gevolgd op de website www.mister-piscine.com, onder de rubriek "mijn account" dankzij het trackingnummer dat hem zal zijn meegedeeld.

5. Elke vertraging in de verwachte datum van de levering van de goederen of de uitvoering van de dienst geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding onzerzijds.

 Bovendien is het, in geval van vertraging, aan de klant om ons te verzoeken de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn, die in overeenstemming moet zijn met de omstandigheden.

Bij niet-levering binnen de genoemde termijn heeft de klant het recht de overeenkomst te beëindigen en zullen wij zonder onnodige vertraging de reeds door de klant betaalde bedragen volledig terugbetalen.

6. In het geval dat de klant de vervoerder kiest - een keuze die niet door ons wordt aangeboden - gaat het risico van verlies of beschadiging over op de klant op het moment van levering van de goederen aan de vervoerder.

7. In geval van afwezigheid van de klant laat de vervoerder in de brievenbus van de plaats van bestemming een bericht achter met vermelding van hetzij de datum van het tweede en laatste bezoek, hetzij de plaats waar het product kan worden afgehaald.

Zoals hierboven vermeld, wordt onze leveringsverplichting geacht te zijn nagekomen bij deze eerste aanbieding.

Indien de klant niet heeft gereageerd binnen een termijn van maximaal vijftien kalenderdagen vanaf de datum van de kennisgeving van het bezoek, zullen de eventuele opslagkosten onmiddellijk aan de klant worden doorberekend.

Wij zijn eveneens gerechtigd de ontvangen betaling in te houden indien de koper de in bewaring gegeven goederen niet in ontvangst neemt.

V. Klachten

1. De klant is verplicht de staat van de verpakking en het product bij ontvangst te controleren. Hij/zij dient dit met de grootste zorg te doen om beschadiging te voorkomen, temeer daar elke terugzending alleen in de originele verpakking wordt aanvaard.

Deze controleverplichting heeft betrekking op de conformiteit van de levering ten opzichte van de bestelling.

Elke afwijking of elk gebrek moet, op straffe van verval, aan ons worden gemeld binnen vierentwintig uur vanaf het tijdstip van de levering door de vervoerder of het tijdstip van het fysieke bezit door de klant.

Deze vermelding moet binnen de bovenvermelde termijn gebeuren via e-mail of door gebruik te maken van het contactformulier dat op onze site beschikbaar is.

In geval van een telefoongesprek is een uitdrukkelijk verzoek om bevestiging per e-mail vereist.

In elk geval kan geen enkele terugzending in overweging worden genomen zonder een voorafgaand akkoord van Mister Piscine, afhankelijk van de inhoud van de klacht.

Een beroep wegens een defect aan conformiteit zal worden uitgesloten na een periode van twee jaar vanaf de datum van fysieke levering van de goederen of vanaf de datum waarop de klant de goederen fysiek in bezit neemt.

2. Elk verborgen gebrek/defect moet ons langs dezelfde weg worden meegedeeld, binnen een termijn van maximum achtenveertig uur na de ontdekking ervan.

Bovendien moet elke garantievordering op dezelfde grond "onverwijld" worden ingesteld, overeenkomstig de wettelijke verjaringstermijn.

3. Het gebruik, zelfs gedeeltelijk, van de goederen wordt beschouwd als een onvoorwaardelijke goedkeuring van de goederen, tenzij dit de enige manier is om het vermeende gebrek te ontdekken.

Ook elke bewerking, wijziging of reparatie, hetzij door de klant, hetzij door een derde, wordt beschouwd als een onvoorwaardelijke goedkeuring en ontslaat ons van elke aansprakelijkheid.

Hetzelfde geldt indien de instructies die wij geven over het gebruik en/of het onderhoud van de goederen of de dienst niet worden opgevolgd door de klant.

4. Indien de klacht ontvankelijk en gegrond wordt bevonden, beperkt onze garantie zich tot de volledige of gedeeltelijke vervanging of de volledige of gedeeltelijke herstelling van de gebrekkige goederen.

Indien vervanging of reparatie niet kan worden uitgevoerd binnen dertig kalenderdagen na de datum van ontvangst van de klacht, kan de klant de goederen terugzenden en de prijs terugbetaald krijgen, of ervoor kiezen ze te houden en een deel van de prijs terugbetaald te krijgen, met een maximum van 50% van de overeengekomen waarde.

In ieder geval aanvaardt de klant dat onze garantie in geen geval groter kan zijn dan die welke door de fabrikant van de goederen wordt toegekend.

5. Bij gebrek aan betaling vóór de aanvaarding van de bestelling, maar bij uitreiking van een factuur na overhandiging van de goederen aan de vervoerder of na fysieke levering, zal elke betwisting betreffende deze factuur niet meer in aanmerking kunnen worden genomen, tenzij ze, op straffe van verval, wordt geformuleerd binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de factuur, die, behoudens tegenbewijs, geacht wordt te zijn ontvangen binnen een termijn van maximum vijf werkdagen te rekenen vanaf de datum van uitgifte die op de factuur vermeld staat.

 Bovendien zal elke factuur die onbetaald blijft op haar vervaldag onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een onherroepelijk beding van 15% van het totale gefactureerde bedrag, met een minimum van 75,00 € en een maximum van 1.250,00 €.

Bovenop deze verhogingsclausule wordt vanaf de verzending van een aangetekende ingebrekestelling een verwijlintrest aangerekend tegen de wettelijke rentevoet wanneer het een particulier betreft en tegen de door de wet van 2 augustus 2002 vastgestelde rentevoet wanneer het een ondernemer of handelaar betreft.

In geval van bewezen plichtsverzuim onzerzijds zijn wij aansprakelijk voor hetzelfde bedrag als de voornoemde toeslagclausule.

Bovendien gaat elke factuur vergezeld van een eigendomsvoorbehoud, waarbij de geleverde goederen onze eigendom blijven, zelfs in geval van immobilisatie door inlijving of door bestemming, tot volledige betaling van de gefactureerde prijs.

VI. Gevolgen van de toepassing van de garantie

1. Zodra wij de terugzending van goederen wegens gebrek, non-conformiteit of latere toepassing van de garantie aanvaarden, dient de klant het online formulier "return-bon verkrijgen" in te vullen.

De klant zendt vervolgens het product terug onder vermelding van het retournummer en met bijvoeging van een kopie van de factuur en de garantiekaart.

2. De klant draagt de kosten van de retourzending, terwijl wij de kosten dragen voor het terugzenden van de goederen naar hetzelfde adres als de oorspronkelijke leveringsplaats.

VII. Toepasselijk recht - Bevoegdheidsclausule

De relatie tussen de klant en ons wordt beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van elke andere wettelijke bepaling.

De enige uitzonderingen zijn de artikelen 1 tot en met 4, artikel 40 en de artikelen 89 tot en met 101 van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten.

Bovendien valt elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de afsluiting, de uitvoering of de eventuele oplossing van de contractuele relaties tussen ons en de klant onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen - afdeling Doornik (Rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen - afdeling Doornik of Rechtbank van koophandel van Henegouwen - afdeling Doornik of Vrederechter van het kanton Moeskroen).

 

VIII. Privacy verklaring

Wij verbinden ons ertoe om strikt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven, alsook aan elke andere wettelijke bepaling die hetzelfde voorwerp heeft.

Dit houdt onder meer in dat wij uw persoonsgegevens alleen mogen gebruiken om u te informeren over nieuwsbrieven, activiteiten, prijzen, nieuwe samenwerkingsverbanden, enz.

Uw gegevens zullen dus niet aan derden worden doorgegeven.

Voor de bovengenoemde doeleinden worden uw persoonsgegevens daarom in een geautomatiseerd bestand opgenomen en mogen zij uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden worden gebruikt, tenzij u daartegen uitdrukkelijk bezwaar maakt.

Bovendien heeft de klant te allen tijde het recht om zijn of haar gegevens te veranderen of ons te verzoeken deze uit ons geautomatiseerd bestand te verwijderen.

IX. Privacy en cookies

Wanneer u de website www.mister-piscine.com bezoekt, worden door Google Analytics enkele gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens omvatten het IP-adres, de vermoedelijke locatie van het bezoek, het tijdstip en de dag van het bezoek en de bezochte pagina's. Door de website www.mister-piscine.com te bezoeken, verklaart de klant zich akkoord met deze verzameling van gegevens voor statistische doeleinden zoals hierboven beschreven.

Daarnaast worden sommige inlogcookies gebruikt om de website te ondersteunen (voor de goede werking).

X. Varia

Door te bestellen/aan te kopen op de website www.mister-piscine.com verklaart de klant dat hij/zij zich bewust is van de beperkingen en risico's die verbonden zijn aan het gebruik van het internet of enig ander medium voor onlineverkoop, nu en in de toekomst. De klant verklaart tevens dat hij zich bewust is van de risico's die verbonden zijn aan het digitaal of elektronisch vastleggen en overdragen van informatie. De klant gaat ermee akkoord dat Mister Piscine niet verantwoordelijk is voor eventuele schade die voortvloeit uit de hierboven genoemde risico's in verband met het gebruik van de online verkoop.

De koper verbindt zich ertoe geen enkel negatief commentaar te leveren over wat dan ook in verband met het contract op het internet, op forums of op enig ander medium, hetzij direct, hetzij indirect. Een forfaitaire schadevergoeding van 1.000 euro is verschuldigd voor elke inbreuk (per commentaar en/of per site).

- intellectuele eigendomsrechten

 

Mister Piscine kan nooit verantwoordelijk gesteld worden indien de door de klant bestelde elementen/producten in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij. De koper ontslaat de verkoper van elke verantwoordelijkheid indien de koper of een derde een inbreuk zou plegen op de wetgeving inzake eigendom en auteursrechten met betrekking tot het gebruik en de toewijzing van de producten.

De gepresenteerde informatie (tekst, afbeeldingen) valt onder het auteursrecht en mag niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  Mister  Piscine. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten zijn daarom voorbehouden. Zoals bepaald in onze algemene voorwaarden, zal elke communicatie met ons strikt vertrouwelijk worden behandeld.